Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-01-12

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet tagit ställning till om det finns förutsättningar att besvara ett bolags ansökan om förhandsbesked angående skattekonsekvenserna vid försäljning av fastigheter. Det tillvägagångssätt som ansökningen avsåg hade efter en tidigare ansökan redan prövats av Skatterättsnämnden och alltsedan dess också tillämpats av bolaget.

Förhandsbesked får lämnas i en fråga som avser en enskilds sökandes skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Bolaget hade motiverat den nya ansökan med att Skatteverket, med tillämpning av bestämmelser som trätt i kraft efter att den tidigare ansökan prövats, fattat omprövningsbeslut som avvek från nämndens tidigare beslut och att det därför var av vikt att få skattekonsekvenserna klarlagda eftersom bolaget avsåg att alltjämt tillämpa samma förfarande.

För en enskild syftar förhandsbeskedsinstitutet till att ge en möjlighet att inför förestående affärer och andra rättshandlingar få klarhet i hur tillvägagångssättet kommer att bedömas i beskattningshänseende.

Eftersom bolaget inte gjort gällande att det i händelse av ett negativt förhandsbesked övervägde att ändra strategi för att åstadkomma planerade förändringar i koncernens fastighetsbestånd och än mindre beskrivit något alternativt handlingssätt kunde det inte anses ha varit av vikt för bolaget att ett förhandsbesked lämnades.

För att ett förhandsbesked ska lämnas på den grunden att det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning krävs att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande. I andra fall bör prejudikatbildningen på skatteområdet, liksom på andra rättsområden, ske genom rättslig argumentation och bedömningar i skilda domstolsinstanser.

De frågor som prövats av skatterättsnämnden ansågs inte vara av det slaget att de bör besvaras genom ett förhandsbesked.

Bifogade filer: Mål nr 693-17 Senast ändrad: 2018-01-12