Beslut i mål om ersättning till offentligt biträde

2023-08-28

Enligt 7 § andra stycket lagen (1996:1620) om offentligt biträde får inte hovrättens eller kammarrättens beslut i en överklagad fråga angående ersättning till offentligt biträde överklagas. Hovrätten eller kammarrätten får dock tillåta att beslutet överklagas om domstolen anser att frågan har prejudikatsintresse. I ett beslut slår nu Högsta förvaltningsdomstolen fast att den omständigheten att kammarrätt lämnat en överklagandehänvisning får förstås som att domstolen har tillåtit att domen överklagas. Högsta förvaltningsdomstolen har dock inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd i målet.