Beslut i mål om bevissäkring

2021-04-27

När Skatteverket genomför en revision hos en skattskyldig får myndigheten under vissa förutsättningar genom s.k. bevissäkring eftersöka och omhänderta handlingar som behövs för revisionen. Beslut om bevissäkring fattas av domstol efter ansökan av Skatteverket.

Med handlingar avses både fysiska och elektroniska handlingar. Elektroniska handlingar kan vara lagrade i en s.k. molntjänst. Med detta avses att handlingarna är fysiskt lagrade på servrar som drivs av en tjänsteleverantör och att den som använder tjänsten får tillgång till handlingarna via internet.Skatteverket beslutade om revision hos en skattskyldig och ansökte om att få eftersöka och omhänderta bl.a. handlingar i dennes verksamhetsutrymmen knutna dels till en angiven e-postadress, dels till en digital handelsplats, dvs. handlingar lagrade i molntjänster.Högsta förvaltningsdomstolen uttalade följande.Bevissäkring är en åtgärd som enligt regeringsformen kräver lagstöd.Bestämmelserna om bevissäkring i skatteförfarandelagen gäller eftersökande och omhändertagande av handlingar i lokaler och andra fysiska utrymmen. Bestämmelserna omfattar även elektroniska handlingar som förvaras i t.ex. datorer och minnesmedier av olika slag. Detta förutsätter dock att förvaringsplatsen är känd och kan preciseras i beslutet om bevissäkring.Däremot saknas bestämmelser om bevissäkring i form av eftersökande och omhändertagande av handlingar som är lagrade i molntjänster och vars fysiska lagringsplats inte är möjlig att lokalisera. Något lagstöd för att bifalla Skatteverkets ansökan om bevissäkring av handlingar lagrade i de aktuella molntjänsterna finns således inte.