Beslut i mål om avvisad talan

2024-03-13

Den som inte är nöjd med en domstols dom eller beslut kan inom viss tid överklaga avgörandet. Ett överklagande som kommer in för sent ska avvisas. Enligt huvudregeln har en handling kommit in till domstolen den dag som det når domstolen. Det finns dock en bestämmelse som säger att en handling som finns i domstolens postlåda när domstolen tömmer den första gången en viss dag ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag. Överklagandetiden i ett mål varade till och med en viss fredag. Klaganden skickade in överklagandet digitalt till kammarrätten på söndagen och det kom in till domstolen samma dag. Klaganden menade att överklagandet hade kommit in i rätt tid eftersom det skulle ha gjort det om det hade lagts i domstolens postlåda i stället. Av förarbetena till lagstiftningen framgår att lagstiftaren har velat skapa ökad klarhet i de situationer när det var tveksamt vilken dag som en handling skulle anses som inkommen och betonat att en sådan tveksamhet inte skulle drabba den enskilde negativt. När det gäller en handling som lämnas i en postlåda efter expeditionstid kan det vara svårt för en enskild att bevisa att handlingen har lämnats före klockan 24.00 en viss dag. I praktiken finns det inte någon annan möjlighet än att anse att en sådan handling har kommit in arbetsdagen närmast före dagen för tömning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att avsikten har varit att bestämmelsen ska användas när en handling har lagts i domstolens fysiska brevlåda. Det innebär att den inte är tillämplig i andra fall, t.ex. när handlingen skickats in digitalt. I detta fall hade överklagandet kommit in för sent eftersom det kom in på söndagen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde därför kammarrättens avvisningsbeslut.