Beslut i mål om återställande av försutten tid

2023-04-04

Tiden för att överklaga ett beslut får återställas om det finns en giltig ursäkt för att tiden har försuttits.

En person som klagade till en kammarrätt uppgav att han elva månader framöver skulle vara intagen i en kriminalvårdsanstalt och därför skulle ha svårt att besvara post. Kammarrätten delgav honom sitt beslut genom förenklad delgivning via hans e-postadress. Till Högsta förvaltningsdomstolen i en ansökan om återställande av försutten tid uppgav den enskilde att han inte haft möjlighet att överklaga kammarrättens beslut innan överklagandetiden löpte ut eftersom han inte haft tillgång till dator under anstaltsvistelsen.

Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen har i målet bedömt att det inte var lämpligt att kammarrätten delgav den enskilde sitt beslut med förenklad delgivning per e-post och att den enskilde därför haft giltig ursäkt för att inte ha överklagat kammarrättens beslut i tid. Tiden för att överklaga kammarrättens beslut skulle därför återställas.