Beslut i mål om återställande av försutten tid

2021-02-02

Tiden för att överklaga får återställas om det finns en giltig ursäkt för att överklagandet har kommit in för sent. En försening i postgången som den som överklagar inte har haft anledning att räkna med har enligt tidigare avgöranden bedömts vara en sådan giltig ursäkt. Numera gäller att minst 95 procent av de inrikes brev som har postats före senaste inlämningstid ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar. Högsta domstolen har bedömt att det finns anledning att räkna med att mindre förseningar i postgången kan uppkomma av skilda anledningar och att överklagandet ska ha lämnats för postbefordran minst tre arbetsdagar före sista dag för överklagande för att tiden ska kunna återställas (NJA 2019 s. 526). Högsta förvaltningsdomstolen har i detta mål inte funnit anledning att göra någon annan bedömning vid överklagande till allmän förvaltningsdomstol. I målet hade överklagandet postats en måndag. Detta framgick av den poststämpel som fanns på kuvertet. Sista dagen för att överklaga var torsdagen samma vecka. Överklagandet kom dock inte in förrän tisdagen veckan därpå. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att tiden för att överklaga skulle återställas eftersom klaganden inte haft anledning att räkna med någon ytterligare försening i postgången än den mindre försening som denne redan tagit i beaktande.