Beslut av privat certifieringsorgan kan överklagas

2023-06-19

En person som tidigare varit certifierad och bedrivit yrkesverk­samhet som energiexpert ansökte hos ett privat organ om att på nytt certifieras för att kunna fortsätta sin näringsverksamhet. Efter att hans ansökan avslogs och han utan framgång begärt ompröv­ning enligt organets interna överprövningsprocess informerades han om att beslutet inte gick att överklaga. Det saknades också ut­tryckliga bestämmelser som medgav ett överklagande av beslutet.

I vissa fall kan ett beslut trots att det saknas regler om överklag­barhet ändå överklagas med stöd av EKMR:s artikel 6.1. som berör rätten till rättvis rättegång. Förvaltningsrätten anser att det privata organet utför en offentligrättslig uppgift inom ramen för sin certifieringsverksamhet. Det finns också en reell och seriös tvist mellan organet och den enskilde som avser en rättighet som följer av nationell rätt. Denna rättighet, nämligen att få certifieras och verka som energiexpert om man uppfyller kraven som ställts upp, är civil till sin karaktär. Beslutet har också sådana verkningar för den enskilde att beslutet bör kunna överklagas. Beslut som avser rätten att utöva ett visst yrke prövas regelmässigt i allmän förvalt­ningsdomstol och ett överklagande bör därmed prövas av förvalt­ningsrätt som första domstolsinstans. Förutsättningar finns för Förvaltningsrätten i Växjö att, med stöd av artikel 6.1 EKMR, pröva den enskildes överklagande av beslutet att inte certifiera honom som energiexpert.

– Ett överlämnande av en offentlig förvaltningsuppgift får inte leda till att enskildas grundläggande rättigheter begränsas. Samman­taget, och särskilt med beaktande av att den enskilde genom beslutet har förhindrats att fortsätta utöva sin yrkesverksamhet, anser förvaltningsrätten att beslutet haft en sådan påvisbar effekt som krävs för att det ska kunna tillerkännas överklagbarhet, bedömer rådmannen Noah Tunbjer.

Nu aktuellt avgörande är en s.k. mellandom där endast frågan om överklagbarhet och förutsättningarna för sakprövning har prövats. Frågan om den enskilde ska certifieras som energiexpert samt övriga frågor i målet har vilandeförklarats i väntan på ett lagakraft­vunnet avgörande avseende bl.a. överklagbarheten.