Beslut angående jävsinvändning

2022-11-22

De tilltalade i målet har yrkat bland annat att hovrätten skulle undanröja Malmö tingsrätts dom på grund av jäv och återförvisa målet till tingsrätten.

Hovrätten anser efter granskning av bland annat ljudupptagningar att det i materialet inte finns något som ger anledning att misstänka att rättens ledamöter eller protokollförarna agerat med en förutfattad mening eller ägnat sig åt att främja åklagarens intressen. Det har inte heller framkommit något som talar för att rätten åsidosatt grundläggande rättssäkerhetsprinciper eller någon annan omständighet som utgör jäv. Yrkandet om undanröjande och återförvisning ska därför avslås.

Hovrättens handläggning av tingsrättens överklagade dom fortsätter som planerat med huvudförhandling som börjar i morgon, den 23 november 2022. Huvudförhandlingen beräknas pågå till den 9 februari 2023.