Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om tull

2023-12-18

Målet gäller en tillfälligt införande av ett tävlingsfordon från ett land utanför EU till Sverige. Importören hade för avsikt att tävla med bilen inom EU och att därefter återexportera den. Tävlingsverksamheten skulle pågå till och med ett visst datum under hösten 2019. Importören beviljades tillstånd av Tullverket att använda tullförfarandet tillfällig införsel och under våren samma år fördes bilen in i Sverige. Enligt villkoren för tillståndet skulle den emellertid återexporteras senast den sista juli 2019, dvs. före den tidpunkt då tävlingarna skulle avslutas. Varför det datumet, och inte en senare tidpunkt, beslutades är tvistigt.

Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarlagt hur artikel 251 i unionstullkodexen ska tolkas när det gäller förutsättningarna för att förlänga en redan fastställd tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel. Högsta förvaltningsdomstolen har ställt följande fråga till EU-domstolen.

Fråga: ska artikel 251 i unionstullkodexen tolkas så att hänvisningen i punkt 3 till punkterna 1 och 2 innebär att kravet på exceptionella omständigheter i punkt 3 endast gäller för det fall att en redan medgiven tidsfrist tillsammans med en begärd förlängning skulle medföra att den tid under vilken varorna sammanlagt får kvarstå under det aktuella förfarandet överstiger 24 månader? Eller ska artikeln tolkas så att kravet på exceptionella omständigheter i punkt 3 är tillämpligt vid alla ansökningar om förlängning, dvs. även om den redan medgivna fristen tillsammans med önskad förlängning inte överstiger den frist om 24 månader som föreskrivs i punkt 2?