Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

2020-05-25

Målet gäller ett bolag som hade för avsikt att uppföra en kontorsbyggnad som skulle användas för uthyrning. Bolaget ansökte om och beviljades s.k. frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt under uppförandeskedet av byggnaden. Därigenom kunde bolaget dra av ingående mervärdesskatt avseende förvärv, främst av arkitekttjänster, som avsåg den planerade byggnaden. Skattskyldigheten upphörde dock innan byggnaden var färdigställd eftersom byggprojektet avbröts. Enligt 9 kap. 11 § mervärdesskattelagen ska bolaget därför betala hela den ingående skatten, med ränta. Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarlagt om detta är förenligt med mervärdesskattedirektivet. Högsta förvaltningsdomstolen har ställt följande fråga till EU-domstolen:Är det förenligt med mervärdesskattedirektivet, särskilt artiklarna 137, 168, 184–187, 189 och 192, att en fastighetsägare som har beviljats frivillig skattskyldighet under uppförandet av en byggnad, och som har dragit av ingående skatt på förvärv som avser byggprojektet, omedelbart måste betala tillbaka hela den ingående skatten, med ränta, av det skälet att skattskyldigheten upphör på grund av att byggprojektet avbryts innan byggnaden är färdigställd och någon uthyrning därmed inte kommer till stånd?