Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2024-01-03

Målet gäller ett moderbolag i en fastighetsförvaltande koncern. Moderbolaget har tillhandahållit koncerninterna tjänster till sina dotterbolag mot en ersättning om ca 2,3 miljoner kronor. Skatteverket ansåg att tjänsterna tillhandahölls till ett pris under marknadsvärdet och beslutade att omvärdera och höja beskattningsunderlaget. Enligt Skatteverket fanns inga jämförbara omsättningar av tjänster på den öppna marknaden och beskattningsunderlaget bestämdes därför till ett belopp som motsvarade bolagets kostnader för att utföra tjänsterna. Myndigheten ansåg att bolagets samtliga kostnader för det aktuella året, ca 28 miljoner kronor, fick anses belöpa på de tjänster som hade tillhandahållits och underlaget för moderbolagets utgående mervärdesskatt fastställdes därmed till detta belopp. I beloppet ingick bl.a. kostnader för en planerad nyemission och börsnotering.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu i begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen ställt följande två frågor.

Fråga 1: Är det förenligt med mervärdesskattedirektivet att vid tillämpningen av nationella bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlaget anse att när ett moderbolag tillhandahåller sina dotterbolag tjänster av det slag som är aktuella i målet rör det sig alltid om unika tillhandahållanden vars marknadsvärde inte kan bestämmas genom en jämförelse med tjänster på den öppna marknaden?

Fråga 2: Är det förenligt med mervärdesskattedirektivet att vid tillämpningen av nationella bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlaget anse att ett moderbolags hela kostnadsmassa, inklusive kapitalanskaffnings- och aktieägarkostnader, utgör bolagets kostnad för de tjänster som tillhandahålls dess dotterbolag, när moderbolagets enda verksamhet består i aktiv förvaltning av dotterbolagen och bolaget har gjort avdrag för all ingående mervärdesskatt hänförlig till sina förvärv?