Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om inkomstskatt

2019-06-14

??Målen gäller ett svenskt bolag som inte har fått avdrag för räntor som har betalats till ett franskt bolag som ingår i samma koncern. Det franska bolaget har kunnat kvitta de mottagna räntorna mot underskott som har uppkommit i koncernens verksamhet i Frankrike. Avdrag har vägrats med stöd av 24 kap. 10 d § tredje stycket inkomstskattelagen. Av den bestämmelsen framgår att ränteutgifter som avser en skuld till ett företag som ingår i samma intressegemenskap inte får dras av om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

I förarbetena till bestämmelsen anges att den inte är avsedd att träffa räntebetalningar mellan företag som kan kvitta vinster och förluster mellan sig genom s.k. koncernbidrag. Reglerna om koncernbidrag är tillämpliga endast mellan företag som är skattskyldiga i Sverige. Av bl.a. det skälet har det i målen ifrågasatts om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra bolaget avdrag för räntorna. Högsta förvaltningsdomstolen har nu vänt sig till EU-domstolen för att genom ett förhandsavgörande få den frågan klarlagd.

Bifogade filer: Mål nr 4849-4850-18 Protokoll Mål nr 4849-4850-18 Bilaga Senast ändrad: 2019-06-14