Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-11-25

Med voucher avses ett instrument för vilket det finns en skyldighet att godta det som ersättning eller partiell ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. De varor som ska levereras eller tjänster som ska tillhandahållas eller de potentiella leverantörernas eller tillhandahållarnas identitet måste anges antingen på instrumentet eller i tillhörande dokumentation som inbegriper villkoren för användning av instrumentet. – En flerfunktionsvoucher är en annan voucher än en enfunktionsvoucher. Med enfunktionsvoucher avses en voucher för vilken det redan när den ställs ut är känt bl.a. med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas för de varor och tjänster som vouchern avser. Ett bolag har för avsikt att sälja ett kort till turister, ett s.k. city card. Kortet ger innehavaren rätt att under en begränsad tid och upp till ett visst värde få tillgång till ett stort antal attraktioner, t.ex. sevärdheter och museer, samt sightseeingturer. Tjänsterna är skattepliktiga med varierande skattesatser eller undantagna från skatteplikt. Enligt bolaget är kortet en flerfunktionsvoucher. Skatterättsnämnden ansåg att så inte var fallet och att försäljningen av kortet utgjorde en skattepliktig omsättning av tjänst. Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarlagt hur ett kort av det slag som är aktuellt i målet ska behandlas. Högsta förvaltningsdomstolen har därför frågat EU-domstolen om artikel 30a i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så att ett kort av förevarande slag, som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid och upp till ett visst värde ta del av olika tjänster på en viss plats, är en voucher och är det i så fall en flerfunktionsvoucher.