Avliden donator anses inte vara far till barn

2023-05-05

Målet rör ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning i ett annat land. Makarna påbörjade gemensamt behandlingen men innan den kunde fullföljas avled mannen. Kvinnan valde då att på egen hand fullfölja behandlingen och ett drygt åt efter mannens död födde kvinnan ett barn.

I sin dom konstaterar tingsrätten att utgångspunkten i svensk lag är att faderskapet ska fastställas om mannen lämnat sitt samtycke till behandlingen. Enligt tingsrätten står det klart att han gjort så i ett inledande skede. Samtycke måste dock föreligga under hela behandlingen och enligt tingsrätten får samtycket anses ha upphört i och med att mannen avled.

Föräldrabalken innehåller en bestämmelse som gör det möjligt att fastställa faderskap vid insemination eller assisterad befruktning även om samtycke inte föreligger. Enligt tingsrättens har lagstiftaren, när regeln infördes, förutsatt att mannen var i livet när donationen eller behandlingen genomfördes.

- Om domstol skulle fastställa ett faderskap i fall där mannen var avliden när barnet tillkom skulle detta kunna få stora konsekvenser, inte minst arvsrättsligt. Vi har därför ansett att detta är något som bör ske genom lagstiftning och inte genom domstolspraxis, säger rådmannen Fredrik Nydén, som var rättens ordförande.