Avgörande om skattebrott och skattetillägg

2020-10-06

Högsta domstolen konstaterar att det förhållandet att skattetillägg tas ut för en viss gärning ska beaktas vid bestämmande av påföljd för samma gärning och att övervägandena ska redovisas i domskälen.

Det samlade sanktionsförfarande i allmän domstol som har införts innebär inte några ändringar när det gäller påföljdsbestämningen vid skattebrott.