Avgörande i ett överklagat mål om miljardskadestånd pga. oaktsam revision

2018-09-28

Till skillnad från tingsrätten har hovrätten bedömt att revisionen av kraftbolagets dotterbolag Kraft & Kultur (numera Switch Nordic Green AB) inte stått i överensstämmelse med god revisionssed under något av räkenskapsåren 2003–2010 och att en aktsam revision skulle ha lett till upptäckt av manipulationer som bolagets verkställande direktör låg bakom. Men hovrätten har ändå avslagit kraftbolagets talan, på grund av att kraftbolaget inte har styrkt sitt påstående om att bolaget har lidit skada.

Hovrätten har samtidigt prövat revisionsföretagets och revisorns talan mot dels det reviderade dotterbolaget, dels fyra tidigare styrelseledamöter i det reviderade bolaget. Hovrättens dom innebär inte någon ändring i tingsrättens dom. Talan mot det reviderade bolaget har delvis bifallits och talan mot styrelseledamöterna avslagits.

Senast ändrad: 2018-09-28