Även MÖD avvisar LKAB:s ansökan om nytt tillstånd för gruvan i Kiruna

2022-06-16

LKAB har ansökt om ett nytt miljötillstånd för sin gruva i Kiruna, bl.a. för att kunna öka den årliga produktionen av järnmalm.

Tingsrätten avvisade ansökan eftersom LKAB inte hade genomfört ett godtagbart samråd med boende och andra berörda i Kiruna. Domstolens främsta invändning var att LKAB inte hade gjort tillräckligt för att de som kan bli särskilt berörda av gruvverksamheten skulle få möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

MÖD gör samma bedömning som tingsrätten och betonar att samrådsskyldigheten enligt miljöbalken inte bara handlar om att lämna information, utan också om att få till stånd en dialog med boende och andra som kan bli berörda av gruvans verksamhet.

– Om denna dialog sker först när ansökan har getts in till domstolen finns det en risk att verksamhetsutövaren redan har låst sig vid en viss lösning, säger Ylva Osvald, hovrättslagman. Hon tillägger att domstolens avvisningsbeslut inte påverkar LKAB:s möjlighet att fortsätta verksamheten med stöd av det gamla tillståndet.

Den skiljaktige ledamoten bedömde att samrådsförfarandet genomförts på ett godtagbart sätt.