Även hovrätten ogillar åklagarens talan i målet om arbetsplatsolyckan på Smurfit Kappa i Piteå

2022-12-15

Målet gäller arbetsplatsolyckan den 1 november 2019, då en anställd omkom till följd av en kollision mellan en tågvagn och en lastbil.

Hovrätten konstaterar att en förutsättning för att ålägga ett bolag att betala företagsbot är att ett arbetsmiljöbrott har begåtts av någon som kan företräda företaget. Att en olycka som kan hänföras till arbetsmiljön har inträffat på en arbetsplats innebär alltså inte alltid att ett brott har begåtts av arbetsgivarsidan.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att både Smurfit Kappa och Green Cargo har efterlevt de regleringar som gäller för järnvägstrafik och infrastruktur för industrispår.

När det gäller företagens ansvar enligt arbetsmiljölagen konstaterar hovrätten att både Smurfit Kappa och Green Cargo har bedrivit ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete med löpande riskinventeringar och riskanalyser. Den aktuella plankorsningen där olyckan inträffade uppfyller de krav som ställs på sådana och bedömningen har vid skyddsrondering varit att synbarheten var god.

– Varje åtgärd som vidtas för att minska riskerna vid växling av tågsätt är naturligtvis djupt välkomna. Frågan om det fanns något som hade kunnat förhindra dödsolyckan är emellertid inte densamma som frågan om det finns förutsättningar att ålägga någon företrädare för bolagen straffrättsligt ansvar, säger rättens ordförande, hovrättspresident Erik Sundström.

Som en följd av hovrättens bedömning avseende arbetsmiljöbrott ogillar hovrätten även målsägandenas skadeståndstalan.

Rätten är inte enig i sin bedömning. En nämndeman vill bifalla åklagarens talan i förhållande till Smurfit Kappa, och menar även att bolaget ska betala skadestånd till de efterlevande.