Även hovrätten bedömer de s.k. bildragningarna som misshandel

2019-02-28

 

Tillvägagångssättet var gemensamt på det sättet att i samtliga fall hade gärningsmännen bett brottsoffret om hjälp att hitta vägen. När man skulle tacka för hjälpen tog passageraren i bilen tag i brottsoffrets arm. På detta sätt tvingades brottsoffret att följa med bilen när föraren körde i väg.

 

Hovrätten slår i sina domskäl fast att brottsoffren har försatts i en försvarslös och skrämmande situation och att gärningsmännens agerande har varit både omdömeslöst och farligt. ”Avgörande för om brotten ska bedömas som grov misshandel är emellertid om gärningarna, på det sätt som anges i bestämmelsen om grov misshandel i 3 kap. 6 § brottsbalken, har varit livsfarliga eller om gärningsmännen visat särskild hänsynslöshet eller råhet” säger hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth.

 

Hovrätten konstaterar att det varit fråga om korta händelseförlopp. En del av händelserna avbröts i omedelbar anslutning till att bilen kom i rullning. I de andra fallen har det rört sig om relativt korta sträckor. De skador som uppkommit har i de flesta fall bestått av blåmärken eller skrapsår. Syftet har inte primärt varit att orsaka skada. Sammantaget kommer hovrätten fram till att handlandet inte, på det sätt som avses i den angivna bestämmelsen, kan anses ha varit livsfarligt eller inneburit särskild hänsynslöshet eller råhet. Även hovrätten bedömer därför brotten som misshandel av normalgraden.

 

Däremot anser hovrätten att vissa av gärningarna har ett högre straffvärde än vad tingsrätten funnit. Det sammanlagda straffvärdet för en vuxen person överstiger motsvarande ett års fängelse. Främst med hänsyn till gärningsmännens låga ålder kan påföljden stanna vid skyddstillsyn. Brottens allvar gör dock att det inte är tillräckligt att förena skyddstillsynerna med samhällstjänst. De bör i stället kombineras med en månads fängelse för var och en av de två gärningsmännen.

 

Liksom vid tingsrätten dömdes en tredje person för två fall av medhjälp till misshandel till villkorlig dom och böter.

 

Senast ändrad: 2019-02-26