Attunda tingsrätt frikänner avdelningschef på häktet i mål om vållande till annans död

2019-01-11

 

Även om en avdelningschef på häktet inte normalt besöker de intagna själv, följer med en sådan position ett ansvar att agera om det finns signaler att en intagen har hälsoproblem som inte tas om hand eller att den intagne inte äter/dricker. Enligt åklagaren hade avdelningschefen fått sådan information att han borde ha förstått att den intagne inte fick den vård han behövde. Avdelningschefen har sagt att han inte hade sådan information och att det inte heller funnits anledning för honom att efterforska mer information.

 

Av säkerhetsskäl var den intagne mannen sedan den 21 april 2017 placerad i avskildhet på en avdelning med observationsrum, där avdelningschefen var chef. På grund av risk för översvämmande av rummet var vattnet i kranarna avstängt men vatten har serverats enligt gällande rutin. Under vistelsen hände det att mannen kastade mat, smorde in rummet med avföring och klädde av sig naken. Den 8 maj 2017 undersöktes mannen av en sjuksköterska som satte upp honom för läkarbesök dagen efter. Efter läkar­under­sökning den 9 maj fördes den intagne till St Görans sjukhus. Där beslutades att han skulle läggas in på ett annat sjukhus men vid transport dit drabbades han av hjärtstopp. Efter dödsfallet konstaterades att mannen var uttorkad. Flera kriminalvårdare har sagt att de tidigare har lyft frågan om den intagnes situation och att han borde flyttas. Sjuksköterskorna på häktet har dock omvittnat att de inte nåtts av problem med hans hälsotillstånd förrän den 8 maj 2017.

 

Tingsrätten anser att det inte är bevisat att avdelningschefen har haft mer information än sjuk­sköterskorna samt att det är oklart hur det har sett ut i mannens rum vid de få tillfällen avdelningschefen besökt det. Den information som avdelningschefen har haft är inte tillräcklig för att han borde ha förstått att den intagnes hälsotillstånd var i fara och att detta inte uppmärksammats.   

 

– För vållande till annans död krävs att det är bevisat att den tilltalade har varit oaktsam. Vi har i detta fall funnit att det inte är bevisat att avdelningschefen har nåtts av sådana signaler att han har haft en straffrättsligt sanktionerad skyldighet att agera. Han har alltså inte varit oaktsam, säger rådman Mikael Swahn.

 

Eftersom det inte är bevisat att avdelningschefen har åsidosatt vad som har ålegat honom kan han inte heller dömas för tjänstefel.

 

Avdelningschefen ska med denna utgång inte betala skadestånd till den avlidne mannens familj.

 

Tingsrätten är enhällig i sin bedömning.

 

Senast ändrad: 2019-01-11