Att lagra varor som skyddas av upphovsrätt är straffbart om varorna är avsedda för försäljning

2019-05-28

 

En person drev en butik under firma Rocktown i Gamla Stan i Stockholm. Där sålde han kläder och accessoarer med bl.a. rockmusikmotiv. Ett flertal varor, vilka försetts med tecken och bilder eller fotografier, utgjorde piratkopierade produkter. Försäljningen innebar därför ett intrång i ett antal andra personers varumärkes- och upphovsrätt. Varor påträffades förutom i butiken även i dels en lagerlokal i anslutning till butiken, dels en lagerlokal i Bandhagen i södra Stockholm.

 

– Att sälja piratkopierade kläder i butik är straffbart både enligt varumärkes- och upphovsrättslagen. Varumärkeslagen innehåller dessutom ett uttryckligt förbud mot lagerhållning av skyddade varor för försäljningsändamål. Något motsvarande förbud finns inte i upphovsrättslagen. Det var därför viktigt att få klarlagt om sådan lagring strider även mot upphovsrättslagens regler. Det har betydelse bl.a. för i vilket skede ett ingripande kan ske, säger Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen.

 

För att få svar på frågan inhämtade Högsta domstolen ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Svaret innebar att en butiksägares lagerhållning av varor med ett motiv som skyddas av upphovsrätt i den medlemsstat där lagerhållningen sker kan utgöra ett intrång i ensamrätten till spridning. Så kan vara fallet när ägaren olovligen i butiken bjuder ut varor till försäljning som är likadana som de varor som finns i lager. En förutsättning är att de varor som hålls i lager faktiskt är avsedda för försäljning i den medlemsstat där detta motiv är skyddat.

 

– I detta fall bedömde Högsta domstolen att de lagrade varorna var avsedda för försäljning i butiken. Butiksägaren skulle därför dömas för brott även mot upphovsrättslagen, avslutar Johansson.

Bifogade filer: B 5089-16 Senast ändrad: 2019-05-28