Att inte anmäla provboende utgjorde folkbokföringsbrott

2022-04-13

Enligt folkbokföringslagen ska en person folkbokföras på den fastighet där han eller hon är att anse som bosatt. Den som är folkbokförd och har flyttat ska inom en vecka anmäla detta till Skatteverket. Om en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år bor på en annan fastighet än den där han eller hon har sin egentliga hemvist, anses detta dock inte leda till ändrad bosättning. Någon flyttanmälan behöver då inte göras.

I det fall som Högsta domstolen har prövat hade en person bytt bostad för att provbo tillsammans med sin flickvän. Provboendet pågick i ungefär en månad. Han anmälde inte bytet av bostad till Skatteverket. Frågan i Högsta domstolen var om underlåtenheten att anmäla utgjorde folkbokföringsbrott eller om situationen omfattades av undantagsbestämmelsen för tillfälligt avbrott i bosättning.

Högsta domstolen konstaterar att om en person på prov flyttar in hos någon som han eller hon har en relation med, så är det oklart om och i så fall när personen kommer att återvända till sitt tidigare boende. Ett sådant provboende kan enligt domstolen därför inte ses som ett sådant tidsbestämt avbrott i personens bosättning som undantas från anmälningsskyldigheten.

Den åtalade personen anses därför ha varit skyldig att anmäla flytten till Skatteverket. Att han kan ha varit av uppfattningen att hans byte av bostad inte omfattades av anmälningsskyldigheten anser Högsta domstolen inte är något hinder mot att döma honom. Han döms därför för folkbokföringsbrott. Påföljden bestäms till dagsböter.