Återvinning av betalning av skuld (hyresbetalningar) har inte kunnat ske, eftersom det inte har varit konkursgäldenärens egen skuld

2019-06-05

Ett bolag bedrev bilverkstad i en lokal. Som hyresgäst för lokalen stod sedan tidigare en enskild firma, vars företrädare också var ställföreträdare i bolaget. Den enskilda firman hade tidigare överlåtit den verksamhet som bedrevs i lokalen till bolaget, som därefter stod för hyresbetalningarna. Något tillstånd till överlåtelse av hyresrätten hade inte lämnats. Bolaget gick i konkurs. Återvinning av hyresbetalningar, som gjorts av bolaget strax före konkursutbrottet, har ansetts inte kunna återvinnas från hyresvärden, eftersom bolaget inte stod i ett direkt skuldförhållande till hyresvärden. Återvinning av betalning av en skuld enligt 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen kan bara avse ”egen skuld”.

Bifogade filer: T 5342-18 Senast ändrad: 2019-06-05