Återkallelse av restaurangs serveringstillstånd var en allt för ingripande åtgärd

2019-09-25

Sedan Skatteverket genomfört en skatterevision mot Restaurang Palermo i Uppsala AB och beslutat att skönsmässigt beskatta restaurangen för oredovisade intäkter beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun att återkalla restaurangens serveringstillstånd. Som skäl för beslutet anförde Miljö- och hälsoskyddsnämnden bl.a. att restaurangen till följd av ekonomisk misskötsamhet och brister i bokföringen inte är lämplig att inneha serveringstillstånd.

Restaurangen överklagade Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut till förvaltningsrätten och anförde bl.a. att bokföringen är i god ordning och att Skatteverkets beslut och beräkningar vilar på felaktiga förutsättningar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden å sin sida vidhöll sitt beslut.

Förvaltningsrätten anser att restaurangens bokföring haft sådana brister att den inte har kunnat kontrolleras och att restaurangen redan på den grunden inte uppfyllt sina skyldigheter enligt alkohollagen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därför haft skäl för ett ingripande avseende serveringstillståndet. Förvaltningsrätten anser emellertid att det som framkommit i skatterevisionen inte är tillräckligt för en så ingripande åtgärd som återkallelse av serveringstillståndet.

­– Restaurangens invändningar mot Skatteverkets utredning har inte närmare bemötts av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Restaurangen har också vidtagit flera åtgärder för att säkerställa fungerande rutiner och korrekt bokföring. Det har inte heller framkommit några tidigare eller ytterligare anmärkningar avseende restaurangens ekonomiska skötsamhet. Därför anser förvaltningsrätten att varning är en tillräcklig åtgärd, säger rådmannen Susanna Pohl Söderman.