Återbetalning av korttidsstöd vid beslut om vinstutdelning

2021-12-09

Kammarrätten har i dag meddelat flera domar där bolag som beslutat om vinstutdelning eller återbetalning av aktieägartillskott är skyldiga att betala tillbaka utbetalt stöd vid korttidsarbete eftersom de anses ha förorsakat att stödet har utbetalats på felaktig grund.

De aktuella bolagen har intygat att de har allvarliga ekonomiska svårigheter i ansökan om stöd samtidigt som de har beslutat om vinstutdelning eller återbetalning av aktieägartillskott i nära anslutning till eller under en pågående stödperiod.

Enligt kammarrätten utgör redan ett beslut om vinstutdelning eller liknande utbetalning, även om det inte verkställs, en tydlig indikation på att bolaget inte anser sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter. Kammarrätten anser därför att Tillväxtverket har uppfyllt sin initiala bevisbörda angående återbetalningsskyldighet redan när verket har visat att ett beslut om utdelning har fattats. Bolaget, som har lättast för att redogöra för sin ekonomiska situation och övervägandena bakom beslutet om vinstutdelning, måste då kunna lämna en godtagbar förklaring för att stödet inte ska återkrävas.

De förklaringar som de aktuella bolagen har lämnat, bland annat att vinstutdelningarna inte har verkställts eller tagits tillbaka, har inte ansetts vara tillräckliga för att visa att bolagen har haft sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som har orsakats av något förhållande utom bolagens kontroll och som inte rimligen har kunnat förutses eller undvikas.

I ett fall godtogs dock bolagets förklaring eftersom bolaget hade lämnat in fel årsredovisning till Bolagsverket och ingen vinstutdelning hade beslutats.

– Eftersom en helhetsbedömning görs av omständigheterna i varje enskilt fall är det inte möjligt att på förhand ge exempel på vilka förklaringar som kommer att anses vara godtagbara. Möjligheten att beviljas stöd trots vinstutdelning togs bort helt efter en lagändring som började gälla i december 2020, säger Haike Degenkolbe, kammarrättsråd.