Åtal väckt om grovt spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2022-11-11

Beställning av handlingar

Stämningsansökan och stora delar av förundersökningen bedöms vara offentliga och möjliga att lämna ut. För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt, avdelning 4, se kontaktinformationen. Beställningar kan med fördel göras per e-post.

Förundersökningen består till viss del av sekretessbelagda uppgifter och bedöms därför inte kunna lämnas ut. De sekretessbelagda uppgifterna har dels maskerats i de bilagor som i övrigt är offentliga, dels lagts i särskilda bilagor som bedömts vara sekretessbelagda i sin helhet. Det handlar om s.k. försvarssekretess enligt vilken sekretess gäller för bl.a. uppgift som rör verksamhet för att försvara landet.

Planering och huvudförhandling

Rätten planerar att hålla ett förberedelsesammanträde den 21 november. Eftersom förundersökningen till viss del är sekretessbelagd bedöms sammanträdet ske bakom stängda dörrar.

Huvudförhandlingen bedöms pågå under cirka tio förhandlingsdagar med preliminär start den 24 november.