Åtal i mål angående misstanke om mord i Hjärsta, Örebro

2020-02-13

Utlämnande av förundersökningsprotokoll

Enligt uppgift från Åklagarkammaren i Örebro kommer förundersöknings-materialet vara mycket omfattande. Den som önskar ta del av förundersök-ningsmaterialet har rätt att mot en fastställd avgift få en fysisk kopia av hand-lingarna till den del handlingarna får lämnas ut, dvs. i de delar som inte omfat-tas av sekretess.

Tingsrätten har preliminärt gjort bedömningen att förundersökningsmaterialet inte kommer lämnas ut i elektronisk form, t.ex. via e-post. Domstolar är inte skyldiga att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. I första hand är det integritetsskyddsaspekter som tingsrätten beaktat vid denna bedömning. Beslutet om att förundersökningsmaterialet inte lämnas ut i elektronisk form kan inte överklagas.

Vid huvudförhandlingen

Utrymmet för massmedia, anhöriga och övriga besökare från allmänheten kommer att vara begränsat. För massmedia finns det möjlighet att förboka plats.

Kontaktpersoner för bokning av plats är tingsrättens administrativa personal. Önskemål om bokning av plats bör meddelas rätten senast den 21 februari 2020 kl. 12.00 per e-post till baof@dom.se. Representanter för massmedia ska vara beredda att uppvisa presskort eller motsvarande ID-handling för att få tillgång till reserverad plats. Varje nyhetsmedium kommer maximalt få en förbokad plats. För övriga besökare kommer dagbiljetter finnas tillgängliga vid början av varje förhandlingsdag. Dagbiljetter kan inte förbokas. Det kommer även att finnas möjlighet att ta del av huvudförhandlingen genom s.k. medseende från annan sal i tingsrättens lokaler.

Ordningsregler

Tingsrätten genomför obligatorisk säkerhetskontroll som måste passeras för att komma in i tingshuset. Åhörare och massmedia ombeds därför att komma i god tid.

Bildupptagning (fotografering) av annan än rätten är inte tillåten. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i salen ska vara avstängda och undanstoppade. Mat och dryck får inte medföras in i salen. Undvik in- och utpassering under den tid förhandlingen pågår.

För mer information kontakta Lagman Björn Lindén, rättens ordförande eller Tingsfiskal, ledamot av rätten Robert Ingemarsson