Årsarvode till en god man och förvaltare har undantagits från utmätning

2022-05-13

En god man eller förvaltare kan förordnas för en person som har behov av att någon företräder och sörjer för personen eller förvaltar hans eller hennes tillgångar. En god man eller förvaltare får sitt arvode fastställt av överförmyndarnämnden i efterskott. I regel sker det på årsbasis. För att den som fått en god man eller förvaltare ska kunna betala arvodet kan det då krävas att medel avsätts löpande under hela den tid när arvodet upparbetas. Högsta domstolen har bedömt att det finns synnerliga skäl för att undanta medel som har reserverats för att kunna betala ett upparbetat sådant arvode även om betalningen inte förfaller i närtid.