Arica Victims förlorar även i hovrätten

2019-03-27

Boliden ingick 1984–1985 avtal med ett chilenskt företag om leverans till staden Arica i norra Chile av cirka 20 000 ton våtverksslam. Slammet, som innehöll bland annat arsenik, hade blivit över vid verksamheten vid Rönnskärsverken.

Arica Victims har tagit över skadeståndsanspråk från närmare 800 privatpersoner som har bott nära det område där det chilenska företaget förvarade våtverksslammet fram till 1998. Privatpersonerna menar att de har förhöjda nivåer arsenik i urinen som en följd av att de har exponerats för våtverksslammet och att detta utgör en skada som ger dem rätt till skadestånd av Boliden på grund av att Boliden förfarit vårdslöst.

Tingsrätten, som tillämpade chilensk rätt, ansåg att vissa av privatpersonerna led skada av förhöjda arseniknivåer med anledning av våtverksslammet. Boliden hade dock enligt tingsrätten inte haft möjlighet att förutse en sådan följd av bolagets handlande. Arica Victims talan lämnades därför utan bifall.

Till skillnad från tingsrätten tillämpar hovrätten svensk rätt eftersom centrum för det händelseförlopp som innefattar den påstådda vårdslösheten ligger i Sverige. Enligt svensk rätt preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst. I fråga om fordringar på skadestånd räknas tiden från tidpunkten för den händelse som orsakat skadan. Detta innebär att Arica Victims anspråk har framställts för sent.

– Vi har till skillnad från tingsrätten kommit fram till att svensk lag ska tillämpas. Eftersom ett skadeståndskrav enligt svensk lag preskriberas efter tio år är Arica Victims krav helt enkelt för gammalt, säger hovrättspresident Erik Sundström.

Hovrätten är enig.

Arica Victims ska som förlorande part betala både sina egna och Bolidens rättegångskostnader. Bolidens kostnader uppgår i hovrätten till cirka 3,7 miljoner kronor.

Hovrättspresident Erik Sundström finns på plats på hovrätten för att svara på frågor mellan kl. 14 och 15. Därefter nås han på telefon.

Senast ändrad: 2019-03-27