Äntligen vänder det - trots pandemin ett positivt resultat 2020 för Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

2020-12-28

Hyres- och arrendenämnden har inte avgjort så många ärenden som i år sedan 2005. Antalet inneliggande ärenden som ännu inte avgjorts har under hösten minskat med drygt 450 ärenden. En sådan stor minskning som i år har vi inte upplevt sedan 2005 säger hyresrådet och myndighetschefen Johan Rosén.

Bakgrunden till det positiva resultatet är att hyres- och arrendenämnden under hösten har genomfört ett lyckat avarbetningsprojekt där nämnden haft drygt 20 extra sammanträden varje vecka. Nämnden har också sedan en tid tillbaka en ny organisation och vi arbetar med våra rutiner för att ensa och effektivisera verksamheten säger Johan Rosén.

Avarbetningsprojektet har genomförts med stöd av extraresurser som Sveriges Domstolar och nämnder kunnat söka för att driva projekt under hösten. Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har i första hand använt de extra resurserna till att rekrytera unga och nyutexaminerade jurister som tjänstgjort som protokollförare vid nämndens sammanträden. I övrigt har det lyckade resultatet av projektet åstadkommits genom att samtliga nämndens medarbetare och ledamöter har tagit i lite extra.

Projektet avslutas vid årsskiftet, men för 2021 har hyres- och arrendenämnden fått ökade resurser som innebär att verksamheten kan utökas med ytterligare ett hyresråd och två handläggare. Rekryteringar för dessa nya tjänster pågår. Det innebär att nämnden äntligen har förutsättningar för att kunna åstadkomma en långsiktig och stabil avarbetning där antalet inneliggande ärenden successivt minskar år från år. Min bedömning är att vi med dessa förutsättningar och med gemensamt och hårt arbete om några år kan få ner antalet inneliggande och ännu inte avgjorda ärenden till mera rimliga nivåer. Det kommer också innebära att vi på sikt kan förkorta våra handläggningstider till samma nivå som landets övriga hyres- och arrendenämnder menar Johan Rosén. Jag är otroligt stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit under året, trots att vi likt all annan verksamhet i landet har haft att hantera och så långt möjligt försöka minimera de negativa inverkningarna på verksamheten som den pågående pandemin orsakat.