Antalet ännu inte avgjorda ärenden fortsätter att minska

2021-12-14

- Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har på två års tid minskat sina balanser, dvs. antalet ännu inte avgjorda prövningsärenden, med dryga 30 procent, från närmare 3 000 ärenden vid årsskiftet 2019/2020 till att nu ha kommit under 2 000 ärenden i balans. En sådan stor minskning av ärendebalanserna tror jag inte Hyres- och arrendenämnden har upplevt tidigare säger hyresrådet och myndighetschefen Johan Rosén. - Vi kommer vid årsskiftet ligga på samma nivå som vi gjorde under första halvåret 2016.

Bakgrunden till det positiva resultatet är att Hyres- och arrendenämnden två år i rad har genomfört lyckade avarbetningsprojekt där nämnden under höstarna har haft ca 20 extra sammanträden varje vecka. Dessutom har antalet nya ärenden minskat något under 2021. Nämnden har också sedan en tid tillbaka en ny organisation och arbetar med att se över rutinerna för att ensa och effektivisera verksamheten.

Avarbetningsprojekten har genomförts med stöd av extraresurser som Sveriges domstolar och nämnder kunnat söka för att driva projekt. Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har i första hand använt de extra resurserna till att rekrytera nyutexaminerade jurister som tjänstgjort som protokollförare vid nämndens sammanträden. I övrigt har det lyckade resultatet av projektet åstadkommits genom att samtliga nämndens medarbetare och ledamöter har tagit i lite extra.

Det senaste avarbetningsprojektet avslutas vid årsskiftet, men för 2022 har Hyres- och arrendenämnden i Stockholm fått ökade resurser som innebär att nämnden delvis kommer att kunna behålla de extra protokollförarna. Efter att under lång tid varit trångbodd har nämnden också under hösten i år kunnat flytta in i nya och ändamålsenliga kontorslokaler.

- Äntligen har vi förutsättningar och utrymme för att låta verksamheten växa och för att kunna åstadkomma en långsiktig och stabil avarbetning där antalet inneliggande ärenden successivt minskar år från år menar Johan Rosén.

- Min bedömning är att vi med dessa förutsättningar och med gemensamt och hårt arbete om några år kan få ner antalet ännu inte avgjorda ärenden till mera rimliga nivåer. Det kommer också innebära att vi på sikt kan förkorta våra handläggningstider till samma nivå som landets övriga hyres- och arrendenämnder säger Johan Rosén.

- Jag är otroligt stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit under de två senaste åren, trots att vi likt alla myndigheter och domstolar i landet har haft att hantera och så långt möjligt försöka minimera de negativa inverkningarna på verksamheten som den pågående pandemin orsakat.