Ansökan om överprövning av bussupphandling avslås

2023-10-03

Sökanden framför dels att det vite som leverantören enligt avtalsbestämmelserna åläggs att betala vid vissa brister i utförandet av uppdraget, i synnerhet vid för tidiga avgångar, strider mot proportiona­li­tetsprincipen och bl.a. har inverkat negativt på anbudsgivarnas prissättning. Sökanden gör också gällan­de att den vinnande anbudsgivaren inte uppfyllt alla obligatoriska krav som regionen ställt upp samt att regionen inte uppfyllt sin kontrollskyldighet enligt 4 kap. 9 § LUF.

Förvaltningsrätten har avslagit ansökan om överprövning.

Domstolen har kommit fram till att de vitesbestämmelser som sökanden har invänt mot inte strider mot proportionalitetsprincipen. Domstolen har också bedömt att den vinnande anbudsgivaren har uppfyllt de obligatoriska krav som ställts upp av regionen i upphandlingen. Även om det finns an­ledning att ifrågasätta om regionen kan anses ha fullgjort sin kontrollskyldighet inom den tid som föreskrivs i 4 kap. 9 § LUF är detta inte tillräckligt för att ingripa mot upphandlingen.

”Även en åtgärd att förkasta ett anbud måste vara förenlig med de grundläggande upphandlings­rätts­liga principerna. Att vidta en sådan åtgärd trots att anbudsgivaren i fråga uppfyllt de obligatoriska kraven i upphandlingen skulle enligt domstolens mening strida mot de grundläggande principerna, företrädesvis öppenhetsprincipen och proportionalitetsprincipen” säger rådmannen Noah Tunbjer.

Med hänsyn till bl.a. upphandlingens omfattning har – utöver rättens ordförande – tre nämndemän deltagit i avgörandet, vilket annars är ovanligt i den här sortens mål.