Anmälan av fordran i konkurs har lett till preskriptionsavbrott

2020-12-22

För att ny preskriptionstid ska löpa från konkursens slut krävs enligt lagen att fordran har åberopats i konkursförfarandet och att gäldenären har delgetts eller underrättats om borgenärens anspråk i konkursen.

Högsta domstolen har i målet konstaterat att lagens krav på underrättelse till gäldenären är uppfyllt redan genom att fordran anmäls till konkursförvaltaren.

I det aktuella fallet har domstolen kommit fram till att borgenären anmälde fordran till konkursförvaltaren. Därmed hade fordran åberopats i konkursen och även lagens krav på underrättelse var uppfyllt. Ny preskriptionstid kom därför att löpa från konkursens slut. Fordran är därmed inte preskriberad.