Angående tillstånd till ny anläggning för produktion av konstgödsel i Örnsköldsvik kommun

2023-05-05

Cinis Fertilizer AB:s ansökan avser tillverkning av mineralgödsel (kaliumsulfat) och bordssalt (natriumklorid). De myndigheter som har yttrat sig i målet har inte haft några invändningar mot att tillstånd lämnas, förutsatt att tillräckliga villkor till skydd för människors hälsa och miljön föreskrivs. Vissa närboende har motsatt sig verksamheten. Det har under målets handläggning bland annat framförts synpunkter kring lokaliseringens lämplighet och därmed sammanhängande frågor om buller och transporter.

Domstolen har kommit fram till att prövningsunderlaget uppfyller de krav som finns. Utredningen i målet visar enligt domstolen att verksamhetens påverkan på människors hälsa eller miljön inte är större än att den, efter att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits, kan godtas. Tillstånd för den ansökta verksamheten kan därför meddelas med de villkor som domstolen föreskriver.

Domen kan överklagas till mark- och miljödomstolen inom tre veckor.