44-årig man döms för folkrättsbrott i Syrien

2023-01-04

Gärningen har innefattat att tillsammans och i samförstånd med andra posera, låta sig fotograferas och filmas med döda eller svårt skadade kroppar samt göra segertecken och uttala sig nedsättande, i syfte att materialet ska spridas som krigspropaganda på internet.

Tingsrätten har bedömt att agerandet utgjort en svår överträdelse av den internationella humanitära rätten samt att begreppet "svår överträdelse" såsom det förekommer i 22 kap. 6 § brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2014 inte är att likställa med begreppet "svåra överträdelser" som förekommer i Genèvekonventionerna och dess Tilläggsprotokoll I.

Påföljden har bestämts till fyra månaders fängelse. Tingsrätten har vid straffmätningen i mildrande riktning tagit hänsyn till att lång tid förflutit sedan brottet begicks.

Rätten är enig i sin bedömning.