Press Vi gör så att alla får ta del av offentlighetsprincipen

Vi gör så att alla får ta del av offentlighetsprincipen

I en debattartikel på Brännpunkt uppmanar Saco via sin chefsjurist staten, att genom lagstiftning stoppa Lexbase och liknande tjänster. Enligt organisationen behövs ”en samlad lag till skydd för arbetssökandes och anställdas integritet”. Bakgrunden är att Lexbase och en rad liknande informationsbolag tillhandahåller offentliga handlingar, bland annat brottmålsdomar, enkelt sökbara för allmänheten.

Enligt Saco innebär denna verksamhet att tidigare dömda brottslingar som avtjänat sitt straff riskerar att straffas en andra gång, i form av utebliven anställning.

Informationsbolagens verksamhet möjliggörs bland annat av ett antal grundlagsfästa regler, varav den kanske viktigaste är offentlighetsprincipen. Denna för svensk demokrati centrala princip innebär, att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten riktar sig alltså till alla svenskar och syftet med principen är att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Så har det sett ut sedan 1766 och lagom till offentlighetsprincipens 250-årsdag vill nu Saco kraftigt inskränka den. Det sägs visserligen inte rakt ut men är likväl kontentan av kravet. All inskränkning av folkets möjligheter att ta del av allmänna handlingar utgör våld på offentlighetsprincipen.

Saco gör sig genom kravet till företrädare för ett specifikt intresse, nämligen dömda brottslingars intresse av att dölja sitt förflutna. Detta intresse är uppenbart och lätt att förstå. Det är dock inte något nytt utan har beaktats under alla århundraden av en fungerande offentlighetsprincip.

Kritiken som riktas mot Lexbase, inte bara från Saco, är att bolaget gör de offentliga handlingarna alltför lättillgängliga. Kritiken är svårförståelig. Varken vid principens tillkomst eller i samband med senare överväganden, till exempel i samband med regleringar kopplade till ny kommunikationsteknik, har handlingarnas lättillgänglighet veterligen varit en faktor för offentlighetsprincipens omfattning. Att Lexbase med flera underlättar för svenska folket att komma åt offentliga handlingar är bara positivt betraktat utifrån offentlighetsprincipen.

Väldigt många människor förekommer i offentliga handlingar som säkert kan inverka negativt för personen i olika sammanhang och man kan på goda grunder anta att de flesta skulle vilja ha en offentlighetsprincip som omfattade alla utom en själv. Det är därför oerhört viktigt att inte låta olika former av särintressen leda till inskränkningar av principen.

MAGNUS GRÖNDAL

vd Lexbase AB