Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En amnesti för explosiva varor

2017-12-01

 Det här är första gången det genomförs en amnesti för explosiva varor i Sverige. Förslaget innebär att den som hanterar en explosiv vara utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för detta om man kontaktar Polismyndigheten och lämnar uppgifterna som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta den explosiva varan. För att få ta del av ansvarsfriheten kan man även ibland behöva följa polisens instruktioner så de ska kunna ta omhand till exempel handgranaten.

Share Öppna i ny flik

Effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar

2017-12-01

 Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har tagit emot Återvändandeutredningens betänkande. Utredningen lämnar lagförslag som ska möjliggöra ett mer effektivt arbete med återvändande och föreslår åtgärder som ska minska missbruket av resehandlingar.

Share Öppna i ny flik

Större möjlighet att använda fotboja vid kontaktförbud

2017-12-01

 Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag om att elektronisk övervakning av kontaktförbud, så kallad fotboja, ska kunna sättas in tidigare för att bättre förebygga våld och trakasserier i nära relationer. Regeringen föreslår också att straffet för överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning skärps.

Share Öppna i ny flik

Dom i misshandelsmålet mot Kent Ekeroth

2017-12-01

 Svea hovrätt har idag ogillat åtalet för misshandel mot Kent Ekeroth. Hovrätten har gjort en annan bevisvärdering än den tingsrätten har gjort. Hovrätten anser, i motsats till tingsrätten, att åklagaren inte har motbevisat Kent Ekeroths invändning om nödvärn.

Share Öppna i ny flik

Dom: Skatteverkets överklagande avslås - EU-rätten har företräde

2017-11-30

 Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen inte ska tillämpas i målet eftersom den strider mot EU-rätten. Skatteverkets överklagande avslås därför.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2017-11-30

 Fråga om tillämpningen av undantaget i 2 kap. 5 § socialavgiftslagen (2000:980) från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. (Mål nr 1889--1890-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1111--1114-16).

Share Öppna i ny flik

Man döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

2017-11-30

 Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot den man som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Share Öppna i ny flik

Björn Samström döms till tio års fängelse för sexualbrott via internet

2017-11-30

 Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom mot Björn Samström som åtalats för att via internet ha begått sexuella övergrepp mot ett stort antal barn boende i utlandet. Han döms bland annat för grov våldtäkt mot barn och påföljden bestäms till fängelse i tio år.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt mot sex personer för bedrägerier och utpressning

2017-11-30

 I dag 30 november 2017 har åtal väckts vid Alingsås tingsrätt för omfattande bedrägerier samt ett fåtal utpressningsfall utförda av personer på en flyttfirma.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om vårdbidrag

2017-11-29

 Fråga om förutsättningar för rätt till vårdbidrag föreligger. (Mål nr 4804-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1889-17).