Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Klartecken för Eskilstuna tingsrätts flytt till nya lokaler

2018-11-26

 Regeringen har nu gett klartecken för att de lokaler som Myntverket tidigare bedrev verksamhet i ska byggas om och anpassas för att inrymma Eskilstuna tingsrätt. Byggstarten är planerad till år 2020 och inflyttning tidigast 2021.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten godtar inte 3:s och Telenors hantering av utgående mervärdesskatt om sammanlagt 1,7 miljarder

2018-11-23

 Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att telekommunikationsbolagen Hi3G Access AB:s (som bedriver verksamhet under varumärket ”3”) och Telenor Sverige AB:s utgående mervärdesskatt ska höjas med cirka 1,46 miljarder respektive 244 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m

2018-11-23

 Frågan i målet avser om det är förenligt med artikel 49 i EUF-fördraget att med stöd av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln i 24 kap. 10 d § inkomstskattelagen (1999:1229) vägra avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget. (Mål nr 4848-18 och 4850-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5437-17 och 5438-17).

Share Öppna i ny flik

Allt fler och större mål kräver ökade resurser till Sveriges Domstolar

2018-11-23

 Sveriges Domstolar yrkade i årets budgetunderlag på en ramökning med 350 miljoner kronor för åren 2019-2021 främst för att täcka upp för ökad måltillströmning. Den budgetproposition som övergångsregeringen presenterade förra veckan innehöll inga förstärkningar på anslaget för Sveriges Domstolar.

Share Öppna i ny flik

Förordnande av målsägandebiträde i hovrätten

2018-11-23

 Målsägandebiträdets uppdrag upphör när tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt. Hovrätten måste därför ta ställning till om biträdet ska förordnas även där. Frågan i Högsta domstolen gällde om det i ett mål avseende våldtäkt skulle förordnas ett målsägandebiträde i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar när fordon kan flyttas med stöd av den s.k. flyttningslagen.

2018-11-23

 Vid flyttning av fordon på grund av obetalda felparkeringsavgifter har uttrycket fordonets ägare ansetts syfta på fordonets verkliga ägare och inte den som är antecknad som ägare i vägtrafikregistret när fordonet flyttas.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt dömer två män för grov våldtäkt vid Centralbron

2018-11-23

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom mot två män, 19 och 17 år, som åtalats för bl.a. grov våldtäkt. Tingsrätten dömer de åtalade för en grov våldtäkt som ägde rum natten mot den 2 september 2018 till fängelse i två år och sex månader respektive sluten ungdomsvård i tio månader. De ska också betala 170 000 kr i skadestånd till målsäganden. En av männen utvisas. Däremot har tingsrätten in...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-11-23

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att uppgifterna i den begärda handlingen omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetsskatt

2018-11-22

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller med vilken procentsats som fastighetsskatt ska tas ut avseende vindkraftverk. (Mål nr 3873-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1856-17).

Share Öppna i ny flik

Utformning av förbud och ålägganden enligt marknadsföringslagen och bestämning av vite

2018-11-22

 En näringsidkare som bedrivit otillbörlig marknadsföring genom telefonförsäljning mot konsumenter har genom förbud och förelägganden enligt marknadsföringslagen vid vite förbjudits att fortsätta med viss marknadsföring och ålagts att lämna viss information till konsumenterna.