Tingsrätten ogillar åtal för försök till grov våldtäkt mot barn

2018-04-06

Tingsrätten har i målet prövat om det bevisats att flickan utsatts för en sådan brottslig gärning, som omfattas av åtalet. Vid sin prövning har tingsrätten funnit att åklagaren har bevisat den saken. Däremot har tingsrätten i domen inte tagit ställning till hur brottet ska rubriceras.

 

Vidare har tingsrätten bedömt om det bevisats att den åtalade mannen är gärningsman till det brott som flickan utsatts för. Åklagaren har i den frågan åberopat relativt omfattande bevisning. En del av den bevisningen har avsett vissa utpekanden, som flickan och några vittnen gjort. Vid värderingen av sådan identifikationsbevisning är stor försiktighet påkallad. Av skäl som redovisas vad angår vart och ett av utpekandena har tingsrätten funnit att dessa har mycket lågt och i ett fall synnerligen lågt, om ens något, bevisvärde. Tingsrätten har också haft att bedöma värdet av resultatet av undersökning av textila fibrer beträffande bland annat flickans tröja och mannens jacka. I den delen anser tingsrätten att det inte kan uteslutas att fibrer, som påträffats på flickans tröja haft annat ursprung än från mannens jacka. Vid en samlad bedömning av åklagarens bevisning har tingsrätten kommit fram till att det inte blivit ställt bortom rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till det aktuella brottet. Tingsrätten har därför ogillat åtalet och lämnat flickans skadeståndsyrkande mot honom utan bifall.

 

Mannen var också åtalad för stöld. Även i den delen meddelar tingsrätten frikännande dom mot honom.

 

Tingsrättens dom kan överklagas till Göta hovrätt senast den 27 april 2018.

Senast ändrad: 2018-04-06