Taktil teckentolkning

2018-06-11

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare meddelat prövningstillstånd i ett mål som handlar om huruvida hjälp att kommunicera med andra genom taktil teckentolkning utgör ett grundläggande behov i den mening som avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (mål nr 4667-16).

Avgörande i målet kommer att meddelas kl. 10.00 måndagen den 18 juni 2018.

Så snart avgörandet är expedierat kommer det att publiceras på denna webbplats. Innan avgörandet har expedierats kommer domstolen inte att lämna några muntliga besked om utgången i målen.