Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader

2020-06-16

Vid tecken på kapitalbrist i ett aktiebolag har styrelseledamöterna vissa skyldigheter att agera. Om ledamöterna inte gör det som lagen kräver, kan de enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen bli personligt betalningsansvariga för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består (medansvarsperioden).

I det mål som Högsta domstolen nu har avgjort var frågan i vilken utsträckning detta ansvar omfattade en förpliktelse för bolaget att ersätta motpartens rättegångskostnader enligt en dom som hade meddelats under medansvarsperioden men där kostnaderna till övervägande del hade upparbetats före den perioden.

Högsta domstolen slår nu fast att vid en tillämpning av bestämmelserna i aktiebolagslagen om personligt betalningsansvar ska en förpliktelse att betala ersättning för rättegångskostnader anses uppkomma löpande i takt med att kostnaderna upparbetas.