Sondmatning

2018-04-11

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 april 2017 prövningstillstånd i ett mål (mål nr 682-17) som gäller frågan om egenvård i form av sondmatning är ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Avgörande i målet kommer att meddelas fredagen den 13 april 2018 kl. 10:00. Så snart avgörandet är expedierat kommer det att publiceras på denna webbplats.