Sanktionsavgifter undanröjs för två företag i Nasdaqkoncernen

2018-05-03

Finansinspektionen granskade bolagen juni 2015–december 2016. Granskningen avsåg hur bolagen, som båda har tillstånd att bedriva verksamhet på värdepappersmarknaden, hanterade cyberrisker, dvs. risker för att utsättas för cyberattacker. Enligt Finansinspektionen var bristerna sådana att de motiverade ingripanden i form av anmärkning och sanktionsavgift.

Finansinspektionens beslut överklagades till Förvaltningsrätten som nu upphäver besluten. Förvaltningsrätten anser att det varken var lämpligt eller nödvändigt att ingripa med anmärkning och sanktionsavgift. Finansinspektionens beslut strider därmed mot proportionalitetsprincipen.

– Det rör sig om ganska allmänt hållna föreskrifter om krav på bolagens riskhantering som är tillämpliga, säger en av domarna i målet, chefsrådmannen Mattias Almqvist. Han säger vidare att bolagen redan under ärendets handläggning vid Finansinspektionen åtgärdat eller upprättat åtgärdsplaner för det som Finansinspektionen ansett vara brister i riskhanteringen. Finansinspektionens beslut är därför inte proportionerliga.

Förvaltningsrätten är enig i sina domar.

Senast ändrad: 2018-05-03