Rev byggnader för att uppföra Stockholmsarenan (Tele2 Arena) - får göra avdrag för värdeminskning och utrangering

2017-12-21

 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref. 72) har tidigare förklarat att bolaget i princip har rätt att göra avdrag för värdeminskning och utrangering för byggnader som gett plats åt arenan förutsatt att byggnaderna har ett anskaffningsvärde.

 

Kammarrättens dom innebär att byggnaderna har ett anskaffningsvärde och att det inte finns skäl att justera anskaffningsvärdena med stöd av 19 kap. 12 eller 14 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

 

 

 

Bifogade filer: Mål nr 2300-16 m.fl. Senast ändrad: 2017-12-21