Regeringen ökar insynen i hur partier finansieras

2017-11-29

Regeringen har beslutat en proposition med förslag som ökar insynen i partiers finansiering. Varje parti och ledamot på central, regional och lokal nivå blir redovisningsskyldiga för sin verksamhet och anonyma bidrag förbjuds.

Lagen om insyn i finansiering av partier gäller sedan 2014. Lagen ger allmänheten insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar sina personvalskampanjer. Lagen kompletteras av bestämmelser i lagen om statligt stöd till politiska partier som innebär ett indirekt förbud mot att ta emot anonyma bidrag.

Regeringen föreslår nu att insynslagen ersätts av en ny lag med samma namn. Den nya lagen innebär att partier på regional och lokal nivå och sidoorganisationer till partier måste redovisa sina intäkter. Varje ideell förening inom ett parti eller en sidoorganisation och varje ledamot och ersättare för ledamot ska också redovisa sin verksamhet.

I den nya lagen införs också ett förbud mot att ta emot anonyma bidrag till den del värdet överstiger 0,05 prisbasbelopp (2 275 kr för år 2018). Det nuvarande indirekta förbudet mot att ta emot anonyma bidrag tas bort.

Bland övriga förslag i propositionen märks:

  • Sanktionssystemet anpassas för de olika kategorierna redovisningsskyldiga och omfattar även otillåtna anonyma bidrag.
  • För att öka transparensen och förenkla för allmänheten ska landsting och kommuner offentliggöra uppgifter om partistöd som de betalar ut genom att publicera informationen på sina webbplatser.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Propositionen bygger på betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74), som lämnades av en enig parlamentariskt sammansatt kommitté.