Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-02-24

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den fråga imålet som avser tillämpligheten av 5 kap. 6 § utlänningslagen.Den fråga som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd är om 5 kap. 6 § utlänningslagen kan tillämpas när det finns ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut.Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande.Lagrum: 5 kap. 6 § och 5 kap. 18 § femte stycket utlänningslagen.