Projektet på Billingens fritidsområde kan fortsätta

2017-10-06

Kammarrätten i Jönköping avslår överklagandena när det gäller laglighetsprövningen av Skövde kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2016 och den 27 februari 2017 om bl.a. köp av aktier från Host Billingehus i Skövde AB och investeringar i Billingens fritidsområde. Kammarrättens dom betyder att kommunens beslut står fast.

Genom kommunfullmäktiges beslut åtog sig kommunen att göra investeringar på Billingen tillsammans med näringslivet. Enligt planerna skulle de gemensamma investeringarna uppgå till 350 miljoner kr. De som klagade på kommunfullmäktiges beslut ansåg att köpet av aktierna skedde till överpris och att kommunens beslut innebar ett otillåtet stöd till enskilda företag. En klagande ansåg också att besluten inte hade tillkommit i laga ordning och att de inte rymdes inom den kommunala kompetensen.

-  När vi prövar den här typen av kommunala beslut tittar vi inte på om besluten är lämpliga eller skäliga, det handlar bara om att de ska vara lagligt grundade, säger kammarrättsrådet Bengt Green. Vi bedömer att det som har kommit fram i de här målen inte är tillräckligt för att upphäva kommunfullmäktiges beslut.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. För att målen ska kunna prövas av Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd.

Mål 1250-17, 1252-17