Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2019-12-16

 Fråga om det förelegat förutsättningar för att i ett samordnat upphandlingsförfarande använda direktupphandling på grund av att upphandlingens värde inte överstigit direktupphandlingsgränsen eller på grund av synnerlig brådska. Även fråga om en upphandlande myndighet haft rätt att överklaga en domstols beslut att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-12-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i plenum, dvs. där alla domstolens ledamöter ingår, funnit att det saknas skäl att avvika från domstolens praxis i fråga om beskattning av styrelsearvoden, som innebär att ett styrelsearvode som har betalats till en styrelseledamots bolag ska beskattas hos ledamoten personligen och som inkomst av tjänst.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande 2019-12-16

2019-12-16

 Pressmeddelande ang. åtalet för mord i Vallby

Share Öppna i ny flik

Färre inställda förhandlingar i Haparanda

2019-12-13

 De senaste åren har ungefär fem procent av alla planerade huvudförhandlingar i brottmål vid landets tingsrätter ställts in på grund av att tingsrätterna inte lyckats kalla parterna på korrekt sätt, så kallad bristande delgivning.

Share Öppna i ny flik

Färre inställda förhandlingar i Haparanda

2019-12-13

 De senaste åren har ungefär fem procent av alla planerade huvudförhandlingar i brottmål vid landets tingsrätter ställts in på grund av att tingsrätterna inte lyckats kalla parterna på korrekt sätt, så kallad bristande delgivning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn enligt stiftelselagen

2019-12-13

 Fråga om länsstyrelsens behörighet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet meddela respektive återkalla s.k. förhandsbesked. (Mål nr 2636-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9523-18).

Share Öppna i ny flik

Bevisbördans placering när det finns ett skriftligt fordringsbevis

2019-12-13

 Ett avtal om avslutande av en entreprenad innehöll endast en ensidig betalningsförpliktelse för ena avtalsparten. Skuldebrevslagens bestämmelser var därför tillämpliga. Frågan i Högsta domstolen var om avtalet påverkade bevisbördans placering.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-12-12

 Förutsättningar för att få ny prövning av frågan om uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver Kriminalvårdens strafftidsbeslut

2019-12-12

 Kammarrätten har kommit fram till att Kriminalvården inte kan sammanlägga flera fängelsestraff till en sammanlagd strafftid på mer än 18 år. Kammarrätten upphäver därför Kriminalvårdens beslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ändring av stiftelses stadgar

2019-12-12

 Fråga om ett generellt utformat ändringsförbehåll i stadgarna för en s.k. äldre stiftelse är ogiltigt i sin helhet.