Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-05-16

 En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har under tre månader av sin fyraåriga tillståndstid haft en lön som understigit schablonbeloppet och arbetsgivaren har inte redovisat hans semesterförmåner på ett tydligt sätt. Vid en helhetsbedömning av om förutsättningarna för tillstånd varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder har anställningsvillkoren inte bedömt...

Share Öppna i ny flik

”Taximördare” får livstidsstraff omvandlat till 25 års fängelse

2018-05-16

 Den 30 oktober 2002 dömde Sundsvalls tingsrätt en rysk medborgare, född 1978, för mord, människorov och grovt rån till fängelse på livstid. Dessutom beslöt Sundsvalls tingsrätt att den dömde skulle utvisas från Sverige samt meddelade honom förbud mot att någonsin återvända till Sverige. (I en senare dom från Sundsvalls tingsrätt i samma mål dömdes även ytterligare person för samma brott till...

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en 22-årig man till 18 års fängelse för bl.a. mord samt en 41-årig man till 14 års fängelse för bl.a. medhjälp till mord

2018-05-15

 Nyköpings tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där fyra män åtalades för mord och en man åtalades för att ha anstiftat mordet. I målet fanns även ett åtal för anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse avseende en handgranatsattack mot polisstationen i Katrineholm.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-05-15

 Utlämnande av allmän handling

Share Öppna i ny flik

Åtal mot mordmisstänkt man ogillat i sin helhet

2018-05-15

 Tingsrätten har idag ogillat åtalet mot den man som har varit åtalad för mord alternativt grov misshandel och vållande till annans död den 2 mars 2018 i Möckhult utanför Oskarshamn.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-14

 Ett avtal varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats har inte ansetts innebära att bostadsrätten ska anses avyttrad. Ägaren till bostadsrätten ska därmed inte kapitalvinstbeskattas på grund av avtalet

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en erfaren handläggare till sektionen Arkiv och registratur

2018-05-14

 Läs mer här

Share Öppna i ny flik

Polisens upphandling av persondokument och passystem ska göras om

2018-05-14

 Två medarbetare på Polismyndigheten deltog i en upphandling samtidigt som de var kontaktpersoner till den befintliga leverantören och hade omfattande kontakter med denna. Kammarrätten konstaterar att omständigheterna är sådana att det kan ifrågasättas om Polisen behandlat alla anbudsgivare lika. Polisen ska därför göra om upphandlingen av persondokument och passystem.

Share Öppna i ny flik

Meddelande av dom B 2202-17 m.fl

2018-05-14

 Eftersom tingsrätten behöver ytterligare tid för att skriva domen i målen B 1860-17 och B 2202-17 som rör bl.a åtal för mord - skjuter tingsrätten upp tidpunkten för meddelandet av domen till den 17 maj 2018 kl 11.00 .

Share Öppna i ny flik

Järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg får påbörjas

2018-05-14

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag beslutat att tillståndet för anläggande av järn-vägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk, dvs. att projektet får påbörjas, utan hinder av att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har vidare gett prövningstillstånd beträffande ett villkor om buller men inte beträffande övriga frågor.