Migrationsverkets regleringsbrev för 2018

2017-12-21

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Migrationsverket för budgetåret 2018. Migrationsverket ska under 2018 prioritera mål för effektivare handläggningsprocesser. Handläggningstiderna för asylansökningar och för ansökningar om uppehållstillstånd för anknytning, studier och arbete ska kortas.

– Migrationsverket står inför en omställningsprocess under år 2018. Samtidigt ska handläggningen av asyl- och uppehållstillståndsansökningar effektiviseras så att vistelsetiderna i mottagningssystemet blir så korta som möjligt. Något jag har stor förhoppning om att myndigheten kommer att lyckas med, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I regleringsbrevet för Migrationsverket för 2018 ligger fokus på behovet av fortsatt effektivisering och omställning. Det är en central fråga för regeringen att myndighetens arbete med att skapa effektivare arbetssätt och framtida upp- och nedgångar inom ärendeflöden intensifieras.

Utöver att handläggningen ska effektiviseras ska den också bli mer kostnadseffektiv. Det här sker bland annat genom införandet av ändamålsenliga processer och digitaliserat och automatiserat handläggningsstöd. Regeringen understryker också vikten av ett fördjupat barnrättsperspektiv och att Migrationsverket ska föra en nära dialog med kommunerna när det gäller planering inför anvisning och mottagande av nyanlända för bosättning. Migrationsverket uppdras även att under 2018 öka antalet förvarsplatser.